เกียรติบัตรสะเต็ม
  • ประกวดโครงงาน
          -  ระดับประถมศึกษา-โรงเรียนวัดดอนหวาย
          -  ระดับประถมศึกษา-โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
          -  ระดับมัธยมต้น-โรงเรียนวัดดอนหวาย
          -  ระดับมัธยมต้น-โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
          -  ระดับมัธยมต้น-โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
          -  ระดับมัธยมต้น-โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
          -  ระดับมัธยมต้น-โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
          -  ระดับมัธยมปลาย-โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
          -  ระดับมัธยมปลาย-โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
          -  ระดับมัธยมปลาย-โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

  • ชมนิทรรศการ
         - ผู้อำนวยการโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติ
         - มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
         - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
         - โรงเรียนกศน.อำเภอสรรพยา
         - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
         - โรงเรียนคงทองวิทยา
         - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
         - โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
         - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
         - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
         - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
         - โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 
         - โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
         - โรงเรียนดอนคาวิทยา
         - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
         - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
         - โรงเรียนถาวรานุกูล
         - โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยานิคม
         - โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
         - โรงเรียนนาคประสิทธิ์
         - โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์)
         - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
         - โรงเรียนบรรรหารแจ่มใสวิทยา3
         - โรงเรียนบ่อน้ำจืด
         - โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
         - โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
         - โรงเรียนบางสะพานวิทยา
         - โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
        -  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์
        -  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
        -  โรงเรียนบ้านลานแหลม
        -  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน
        -  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
        -  โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
        -   โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
        -  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
        -  โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
        -  โรงเรียนปรียาโชติ จังหวัดนครสวรรค์
        - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
        -  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
        -  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
        -  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
        -  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2
        -  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
        - โรงเรียนเพิ่มวิทยา
        -  โรงเรียนภัทรญาณ
        -  โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค
        -  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
        -  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
        -  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
        - โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
        - โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
        -  โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
        -  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
        -  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
        -  โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
        -  โรงเรียนวัดเชิงเลน
        -  โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)
        -  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
        -  โรงเรียนวัดทัพหลวงนครปฐม
        -  โรงเรียนวัดท่าข้าม
        - โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง
        -  โรงเรียนวัดไทร
        - โรงเรียนวัดนราภิรมย์
        -  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
        -  โรงเรียนวัดนิลเพชร
        -  โรงเรียนวัดบางภาษี
        -  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
        -  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
        -  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย
         -  โรงเรียนวัดมะเกลือ
         - โรงเรียนวัดรางปลาหมอ
         -  โรงเรียนวัดไร่ขิง
         -  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
         -  โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์)
         -  โรงเรียนวัดลำพญา
         -  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม
         -  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว (จินดาประชานุกูล)
         -  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
         -  โรงเรียนวัดสระกะเทียม
         -  โรงเรียนวัดสระพัง
         -   โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์
         -  โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
         -  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
         -  โรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร)
         - โรงเรียนศรัทธาสมุทร
         - โรงเรียนศรีบุญยานนท์
         - โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
         - โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
          - โรงเรียนสกลวิทยา
          - โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
          - โรงเรียนสถาพรวิทยา
          -  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
          - โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา2
          -  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
         - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย     -  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
         -  โรงเรียนสุรศัทสัมนารี
         -  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
         - โรงเรียนหอเอกวิทยา
         - โรงเรียนแหลมบัววิทยา
          - โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
          - โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
          - โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
          - โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
          -  โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
          -  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
          - โรงเรียนอู่ทอง
          -  โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
          - โรงเรียนเอกดรุณ
          -  สพป.นครปฐม เขต2
          -  อื่น ๆ